විහාරස්ථානයෙහි භික්ෂූන් ගංජා ගහනවා”- රන්ජන් (Video)