මම හරිම සංවේදී පොඩි දේටත් ඇඩෙනවා ඒ වෙලාවේ කොච්චර බයවුනාද කිව්වොත් මාව වෙව්ලන්න ගත්තාShalani Fernando

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *