මුළු දකුණු ආසියාවටම බෝම්බ කරුවන් නිර්මාණය කරන ෆැක්ටරිය තමයි හදන්නේ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *