සුර්ය යානාව විසින් පුදුම හිතෙන දත්ත තොගයක් පෘතුවියට එවයි.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *