වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි චන්දික හතුරුසිංහ පුහුණුකාර ධුරයෙන් ඉවත් කරයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *