“මුස්ලිම් කාන්තාවකට ස්වාමියා මිය ගියොත් මාස 4ක් නිවාඩු”!! හැමෝටම එක නීතියක් ඕනෑ !!

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *