“නීතිය නම් නීතිය සර්… යාලුකම්වලට එහෙම පුළුවන්ද පොලීසියේ කියලා..”

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *