අමතක වෙනවනම් මම මේ කියන දේ ඇඟේ පච්චයක් හරි කොටා ගන්න – Sajith Premadasa

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *