විකෘති කරන ලද ශුද්ධ වූ අල්කුරාන් බෞද්ධ විහාරස්ථානවලට බෙදා හැරීමේ කුමන්ත්‍රණයක් දියත් කර තිබෙනවා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *