අද මේ කතාබහ දිහා දැක්කහම තේරෙනවා මෙදා පාරත් හදන්නේ ජනතාව ගොනාට අන්දන්න කියලා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *