පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස ගෝඨාභය නම් කිරීමත් සමග රට පුරා සිදු වූ දේ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *