අනිත් කට්ටිය මැදමුලනේ බංගලාව පෙන්නලා පටන් ගත්තා…අපි රටේ මිනිස්සුන්ගේ අපේක්ෂාව පෙන්නලා පටන් ගන්නවා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *