මම ලෑස්තී මගේ පියානන් වගේ රට වෙනුවෙන් ජීවිතේ පරිත්‍යාග කරන්න – සජිත් ප්‍රේමදාස

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *