ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් මහතාගේ ඡායාරූපයක් විකෘති කරපු විදිහටම අද අගමැති ගෝඨාගේ කතාව විකෘති කළා.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *