පියුමි හංසමාලි ලක්ෂ ගාණකට පොල්ලක් තැබූ බව කියමින් ප්‍රියාන් මැණික් පොලීසි යයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *