හිතා ගන්නත් අමාරුයි ඔබතුමා නම් පුදුම මනුස්සයෙක් Gotabaya rajapaksa

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *