අවුරුදු අටේ පුංචි දැරියකට අතවර කළ අවුරුදු 12-14 පිරිමි ළමුන් දෙදෙනකු පොලිසියට කොටු වුනේ මෙහෙමයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *