හොද්දට දාන්න බැරි උනාට සුපිරි පලතුරක්. මදේ පැණි බේරුනාට මිහිරි ඇඹුලකුත් තියෙනවා – රට ගොරකා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *