පසුගිය රජය ජාතික ආරක්ෂාවට වඩා සංහිඳියාවට මුල් තැන දී ඇති බව හිටපු ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානී කියයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *