හෙට මුළු ලංකාවම අරගලයට එක්වෙන්න කොළඹ කොටුවට එනවා, අපි කොළඹ හිස ගොඩකින් වහනවා, මුන් හිරේ යවනවා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *