ගෝල්ෆේස් එකේ සෙනග දැක්කම බය උනා නේ, දැන් උඹලා ඉවරයි දැන් අපේ අතේ වැඩේ තියෙන්නේ- දමිතා සහ අරගලකරුවන්

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *