ගෝඨාභය ඔයාගේ ඇඳිරි නීතිය රෝල් කරලා පස්ස පැත්තේ ගහගන්න- වසන්ත මුදලිගේ මන්දිරය දෙවනත් කරමින් කියයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *