ජනතාවගේ ලේ බොන මේ රාජපක්ෂලා බලයේ ඉන්න ඕන දෙයක් කරයි, ඒ නිසා අරගලයට එන අපේ ජනතාව පරිස්සමෙන්-ශානකියන්

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *