ඔහොම ගහන්නෙපා බං. අන්න අරූට ගහපල්ලා. උඹලට පඩි ගෙවන්නත් සල්ලි නෑ.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *