ජනතාව ජනාධිපති මන්දිරයට ඇතුල් වෙයි – මන්දිරයේ ඇතුලත දර්ශන මෙන්න

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *