කොළඹ වරායේ සිට නෞකා 02කින් පිරිසක් පිටව ගිය බව හාබර් මාස්ටර් තහවුරු කරයි…

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *