මම ගත්තු තීරණ ලංකාවේ කිසිම ජනාධිපති කෙනෙක් අරගෙන නෑ |මම දීපු මාධ්‍ය නිදහසෙන් මටම ගහල මාව නැති කරා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *