අපි දන්නවා ඔයා ඉන්න තැන. අයින් වෙන්න තව පැයක් දෙන්නම්! -අන්තරේ කැඳවුම්කරු ජනපති ඉන්න තැනක් ගැන කියයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *