වාහාම ජනාධිපති අත්අඩංගුවට ගන්න, නැත්තම් රට ලේ ගංගාවක් වෙනවා. ආරක්ෂක ප්‍රධානීන්ට වගකීමක් තියනවා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *