රනිල් වික්‍රමසිංහ නමැති නෝන්ජල් පඹයා නම් මීලඟ ජනාධිපති පදවියට තප්පරයක්වත් පත් නොකළ යුතුයි-සෝභිත හිමි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *