ජනාධිපති මන්දිරටය අල්ලන්න ගිය JVP ප්‍රබලයා ගෝඨාභයට දුන්න භයානක පණිවිඩය

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *