ජනපති මන්දිරයේ පිටුපස දොරෙන් ගෝඨාභය මේ දැන් පැනයයි.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *