දිනක් කැස්බෑවෙක් මේ වඳුරාගේ ලිංගේන්ද්‍රය ගලවන්න බැරි වෙන්න හපනවා | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *