ගොවියෙකු සොයා, ඔහු ලඟටම වැඩි බුදුරජාණන් වහන්සේ | Galigamuwe Gnanadeepa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.