ඇත්තටම පසේ බුදුවරුන්ට බණ කියන්න බැරිද? එහෙනම් පසේ බුදු උනේ කොහොමද | Rajagiriye Ariyagnana Thero 2022

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.