තවදුරටත් බලයේ සිටීමේ දේශපාලනික හෝ සදාචාරාත්මක අයිතියක් ජනපතිට හා අගමැති‌ට හෝ ආණ්ඩුවට නෑ..

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.