අයියෝ අර මන්දිරෙන් ඔයාලා හොයා ගත්තේ, ගෝටගේ පොකට් මනී ටික- රාජිත කියයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *