කපටි කොටිත්, 2ට බෙදල ඇරිය රනිල්ට, ගොල්ෆේස් බෙදනඑක මහදෙයක්ද? -විශ්වගෙන් අවවාදයක්

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *