රන්ජන් රාමනායකට සමාව දෙන්න සූදානම්ලූ.අවුරුදු එකහාමාරකුත් පහුවුනා,සමාව දේවීද? නොදේවීද? මොකද හිතන්නේ?

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *