චමුදිත නාට්ටාමි හරකත් හිරු එකේ කියෙව්වා- විදේශයකින් ආවා කියන කෝටි හතර හමාරේ කතාව ගැන රැට්ටා කතා කරයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *