ගිණි ගනන් සැමන් ගෙදරදී හදලා උදේ කෑමට සැමන් රොටියක් හදමු Homemade tinfish & breakfast roti Apé Amma

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *