රසට පාටට සැරට අල තෙල් දාලා හැමෝම ආස විදිහට රසට අල තෙල් දාලා හදාගන්නේ මෙහෙමයි රසතාලේ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *