නව ජනාධිපති කව්ද? අනුප්‍රාප්තික ජනපතිවරයා තෝරාපත් කිරීමේ ඡන්ද විමසීම

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *