රනිල් ජනපති වීමෙන් අරගලය රත්වෙයි. – පිරිසක් යකා නටයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *