නව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ගැන කිව්ව, හරියටම හරි ගිය අනාවැකිය!! එනවා කිව්ව නායකයා කවුද ?

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *