අන්තරේ කැඳවුම්කරු ජනපති කාර්යාලය දෙවනත් කරයි-පාර්ලිමේන්තු ගුබ්බෑයමේ කවුරු පත් කරගත්තත් අපිට වැඩක් නෑ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *