08වැනි විධායක ජනපති ධුරයට රනිල් වික්‍රමසිංහ පත්වෙයි දිවුරුම් දීම හෙට..

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *