පාර්ලිමේන්තුව ආරක්ෂා කලාට ස්තූතියි. නව ජනාධිපති ත්‍රිවිධ හමුදාවට කියපු දේ | New President Ranil

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *