රට හදන්න ඩොලර් ගේන්න ඩයස්පෝරාව සූදානම්. අපි ගෙනාපු සල්ලිත් මහින්ද හොරා කෑව. – Truth with Chamuditha

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *