ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවට අද ඇත්තේ රාජ්‍ය ප්‍රචණ්ඩත්වයයි.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *